GamlaStanToy120 KungligaSlottetGuard129 Stockholm 143 Stockholm 144 Stockholm 145 Stockholm 147 Stockholm 152 Stockholm 153 Stockholm 154 Stockholm 155 Stockholm 157 Stockholm 169 Stockholm 170 Stockholm 171 Stockholm 172 Stockholm 173 Stockholm 176 Stockholm 177 Stockholm 178 Stockholm 180 Stockholm 186 Stockholm 187 StockholmCandy182 StockholmCandy184 StockholmCathedralCeiling149 StockholmDecor119 StockholmGambling126 StockholmGambling127 StockholmGambling128 StockholmGamlaStan114 StockholmGamlaStan124 StockholmGamlaStan132 StockholmPerformer159 StockholmPerformer160 StockholmPerformer161 StockholmPerformer163 StockholmPerformer166 StockholmPerformer167 StockholmPerformer168 StockholmRoyalPalace137 StockholmRoyalPalace138 StockholmRoyalPalace141 StockholmRoyalPalaceJack142 StockholmStreetArtist116 StockholmTime188 StockholmVolvo121 Stortorget112